top of page
ACAN_LogoDebatt neon.png
  • Skribentens bildACAN Sverige

Brev till regeringen

I försomras sa regeringen att de ville ha in förslag inför den klimathandlingsplan som skulle arbetas fram till i höst. "Ambitiös och effektiv" klimatpolitik har utlovats, men allt har hittills pekat mot motsatsen.

Det kanske inte var oss de riktade sig till med sin fråga, men, vi ville så gärna hjälpa till ändå. Vi skrev ett brev:


Till regeringen 30 juni 2023.

Vi är Architects Climate Action Network - ACAN - Sverige, en samlingsplats för klimatengagemang för oss som är verksamma inom fältet byggd miljö. Vårt mål är att skapa ett hållbart samhällsbyggande som håller sig inom de planetära gränserna.

Vi såg den digitala sändningen av ert klimatmöte, när Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari efterlyste konkreta förslag till er handlingsplan för klimatet.

Vi vill så gärna vara till hjälp med detta, så här kommer ett antal förslag från oss.

Viktigast av allt:

Vi kräver att regeringen tar klimatkrisen på allvar, och skärper ambitionsnivån omedelbart i Klimathandlingsplanen. För att åstadkomma nödvändiga förändringar behöver vi ta tag i problemen tillsammans med full kraft - vi kräver handling. NU.


Bakgrund:

Klimatkrisen är akut och förändringarna sker snabbt - vi ser dem runt om i världen varje dag.

Enligt IPCC-rapporten som kom förra året gör varje vidare fördröjning att vi riskerar missa möjligheten att säkra en värld som är möjlig att leva i. Vi vet vad vi behöver göra - att så snabbt det bara är möjligt minska våra utsläpp, och samtidigt rädda så mycket biologisk mångfald vi bara kan.

Vi som skriver är arkitekter och andra verksamma inom byggbranschen. Vi är vana vid att se till de långa tidsperspektiven och att försöka skapa miljöer där människor ska leva och trivas.

Om inte den allra största frågan, grundförutsättningarna för överlevnad, prioriteras, vad ska vi göra då? Vilken värld bygger vi?

Att hantera klimatkrisen är en utmaning för oss alla, och vi behöver snabba, genomgripande förändringar. På systemnivå, i våra respektive yrkesroller och som privatpersoner. Samarbeta. Var modiga. Var kreativa! Men, inte så kreativa att ni bortser från fysikens lagar eller vetenskapliga fakta.

Vi måste tänka om kring behov. Frågan “Vad behöver vi egentligen för ett bra liv?” är en utgångspunkt för att forma en framtid som är värd att leva inom planetens gränser. Bara elektrifiering eller framtida tekniska innovationer kommer inte att räcka utan vi måste leva, konsumera och såklart även bygga annorlunda.

Om bygg- och fastighetssektorn:

Bygg- och fastighetsbranschen är en bransch som står för 40% av allt avfall i Sverige och 21% av Sveriges nationella växthusgasutsläpp. Branschen förbrukar enorma mängder naturresurser och har stor påverkan på såväl klimat som biologisk mångfald. Alltså är det en viktig sektor där mycket kan göras för att förbättra situationen.

Byggbranschen utformar den spelplan som vårt samhälle kommer att utvecklas på i framtiden. Med dagens byggpraxis går kortsiktiga vinstintressen före våra mänskliga behov, både i Sverige och vidare längs leverantörskedjorna. Ett ansvarsfullt samhällsbygge måste sätta människan och det gemensammas bästa i centrum.

Här är några konkreta förslag som relaterar till byggd miljö:

  • Sätt ett pris på koldioxid.

Inför en skatt på CO2 - inom alla segment!

I byggbranschen har det stor inverkan på vilka metoder och vilka material som kan användas. För att återbrukat material ska efterfrågas måste det kosta mindre.

  • Inför styrande klimatbudgetar och gränsvärden för utsläpp från byggnation.

Att klimatdeklarationer vid nybyggnation införts är bra - men i nuläget finns inga begränsningar i hur mycket utsläpp byggsektorn tillåts att generera. (En jämförelse med ekonomi - att bara konstatera hur mycket något kostar, inte ta hänsyn till om det ryms i en budget eller ej, är inget effektivt sätt att styra.) Krav och deklarationer måste omfatta fler aspekter av byggandet än idag, och även ombyggnation måste räknas in.

  • Inför ett stopp för rivning av fungerande byggnader.

Idag pågår en rivningsvåg runt om i Sverige. Fungerande byggnader som ofta inte är äldre än några decennier rivs på oklara grunder och avfallsmängderna från byggnation har ökat med 50% på sex år. Detta är ett enormt slöseri med både utsläpp och naturresurser, och en lågt hängande frukt för att minska branschens klimat- och miljöpåverkan.

  • Gör det lättare att riva upp och ompröva beslut.

Byggsektorn är långsam. Det är inte ovanligt att processer från plan till färdig byggnad tar många år. Vi måste kunna bromsa processer och ompröva gamla beslut, när förutsättningarna eller kunskapsläget förändras. Vi vet alla mer om klimatkrisen och vårt akuta läge nu än för tio år sedan, då kan inte vårt byggande få styras av beslut som tagits utifrån föråldrad kunskap.

  • Inför regler och ekonomiska incitament för cirkularitet

Ställ högre krav på fastighetsägare och byggbolag genom regelverk och ekonomiska incitament. Detta skulle spara såväl material som utsläpp.

  • Inför hårdare krav och omformulera ROT-avdraget.

Det borde inte vara möjligt att få ekonomiskt stöd för att riva ut nybyggda kök, eller nyss ombyggda badrum. Detta uppmuntrar en slit- och slängmentalitet och driver resursförbrukning och utsläpp. Samtidigt borde det bli lättare att få stöd för t.ex. varsamma fönsterrenoveringar där det befintliga återbrukas. Gör det dyrare att slösa med resurser och billigare att underhålla och reparera.

  • Stärk motståndskraften mot klimatförändringar.

Klimatförändringarna leder till att extrema väderhändelser som översvämningar, kraftiga regn, stormar, värmeböljor och torka inträffar oftare och mer intensivt. Därför måste klimatresiliens bli en planeringsgrund för byggandet.

  • Bevara och skapa utrymme för biologisk mångfald.

Vid sidan av klimatförändringarna utgör den snabba förlusten av biologisk mångfald det största hotet mot människans existens. Här har planering och byggd miljö ett särskilt ansvar. Utvecklings- och markanvändningsplaner måste ta hänsyn till bevarandet av den biologiska mångfaldens kvalitet, och naturliga ekosystemtjänster måste beaktas i ekonomiska överväganden. Även i befintliga storstadsområden kan stora förbättringar uppnås.


‍Vi hoppas att dessa punkter ska kunna vara till hjälp i ert arbete med er handlingsplan för klimatet. Om ni vill diskutera något eller komma med frågor, kontakta oss gärna!

Med vänliga hälsningar


ACAN Sverige

ACAN utanför regeringens klimatmöte i juni 2023


96 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page